Achtergrond

De Europese regelgeving voor particuliere netten is sinds 1 januari 2014 veranderd. Dat betekent dat de eigenaar van een particulier net (Gesloten Distributie Systeem) verplicht is om derden op het net te voorzien van een vrije keuze van energieleverancier en (voor zover het gaat om grootverbruik aansluitingen) ook van meetverantwoordelijke.

Iedereen moet de vrijheid hebben om een energieleverancier te kiezen. Die regel geldt ook voor partijen die aangesloten zijn op een particulier net. Eigenaren van particuliere netten dienen deze zogenoemde “derden toegang” te faciliteren. Met de invoering van het Derde Pakket uit Europese regelgeving, is het takenpakket dat hiermee samenhangt echter flink uitgebreid. De eigenaar van het particuliere net dient een aansluitingen-register te beheren waarin alle aansluitingen op het net geregistreerd staan. De eigenaar moet voortaan EAN-codes verstrekken voor de aansluitingen van derden op het net. En ook de verwerking van berichtenverkeer bij bijvoorbeeld het switchen van energieleverancier of een verhuizing komt voor rekening van de eigenaar.

Particuliere energienetten

Particuliere energienetten zijn gas- of elektriciteitsnetten in privaat bezit waarop verschillende (bedrijfs-)gebouwen of installaties zijn aangesloten. Vaak opgezet vanuit samenwerkings-verbanden die efficiëntie en kostenbesparing nastreven.

Eigenaren van een particulier net dienen een ontheffing te bezitten van de Energiekamer, de Nederlandse toezichthouder op energiegebied en onderdeel van de Autoriteit Consument & Markt voor energie (ACM), en dienen te voldoen aan de criteria zoals genoemd in de elektriciteitswet. Deze criteria hebben vooral betrekking op de omvang van het net en over het gebruik ervan. Waarbij dit laatste, het gebruik van het net, vaak in een adem wordt genoemd met duurzaam en/of noodzakelijke samenwerkingsverbanden tussen meerdere aangeslotenen.

Ponsfacio verzorgt de administratieve netbeheerders dienstverlening middels een zeer moderne SaaS-oplossing.

Achter een hoofdaansluiting of koppelpunt van een particulier net zitten 1 tot maximaal 750 kleinere en individuele (eans) aansluitingen. De bedrijven/organisaties/personen die energie afnemen op deze individuele aansluitingen zijn vanaf 1 januari 2014 vrij om een eigen leverancier te kiezen. In Nederland zijn er ongeveer 120 van dergelijke particuliere netten.

De bedrijfsprocessen die in dit kader door Ponsfacio ondersteund worden, zijn:

 • Berichtenverkeer (aanmaken, versturen en ontvangen van berichten)
 • Ontvangen verbruiken
 • Factureren (geen vereiste, wel in functionaliteit aanwezig en beschikbaar)
 • Bepalen netverliezen
 • Alloceren/Reconciliëren
 • Toekennen EAN Code (18-cijferig) op basis van door Tennet vrijgegeven ean-code reeksen
 • Waar nodig uitwisseling gegevens met C-AR
 • Debiteurenbeheer (betalingsverwerking en herinneren en aanmanen)
 • Wijzigingen stamdata/verrichten aansluitingenbeheer
 • Taskmanagement
 • Rapportages